Close

Stadgar

STADGAR för Sandvikens Båtsällskap 2022

Antagna på årsmöte den 25 mars 2021 och fastställda på årsmöte den 29 mars 2022.

Sandvikens Båtsällskap (SBS) är en allmännyttig ideell förening vars syfte och ändamål är att lokalt verka för goda hamn- och uppläggningsmöjligheter för medlemmarnas båtar samt främja intresset för båtsport och båtlivet. Klubben ska verka för god sjösäkerhet, god miljö samt ett gott kamrat- och sjömanskap.

§ 1 Medlemskap
Ansökan om medlemskap inges skriftligen till styrelsen, som avgör frågan om inval.

Medlem är skyldig att till styrelsen meddela adressändring samt byte eller försäljning av båt.

Medlem, som vill utträda ur SBS, skall anmäla detta till styrelsen. Eventuellt förfallna avgifter ska erläggas enligt styrelsens bestämmande, varefter utträde godkännes.

För person som utträde ur SBS, upphör omedelbart all rätt att utnyttja dess anläggningar, såsom bryggor, förvaringsutrymmen mm liksom de markområden SBS disponerar. Samtidigt upphör rätten att bära SBSs emblem eller att föra dess standar på båt.

Medlem, som anses motverka SBS och dess ändamål, skadar dess intressen, inte följer gällande hamnordning eller genom sitt uppförande nedsätter SBSs anseende kan uteslutas ur SBS genom beslut på styrelsemöte med minst två tredjedels majoritet. Frågan om uteslutning av medlem får ej upptas till avgörande förrän medlemmen beretts tillfälle att inom viss av styrelsen angiven tid, minst 14 dagar, avge sitt yttrande. Beslut om sådan uteslutning, skall, med angivande av orsaken skriftligen delges berörd medlem.

Medlem som försummar att erlägga avgifter inom föreskriven tid anses ha utträtt ur SBS.

§ 2 Avgifter
Medlem skall till SBS erlägga gällande avgifter. (gäller även för tillfällig plats i enlighet med bryggbas/piransvarigs beslut)

Förändringar beträffande avgifter för nästkommande verksamhetsår, fastställes på årsmötet.

§3 Arbetsplikt
Medlem som tilldelats hamn och/eller uppläggningsplats är skyldig att fullgöra arbete i den omfattning som fastställes av styrelsen, dock högst en dag på våren och en på hösten.

§ 4 Styrelsens sammansättning, syfte och ansvar
SBSs styrelse skall bestå av ordförande och minst fyra övriga ordinarie ledamöter jämte minst två suppleanter enligt årsmötets bestämmande.

Ordförande väljs för mandattid på ett år. De ordinarie ledamöterna väljs för en mandattid av två år, på så sätt att omväxlande två eller tre tillsätts vid varje val. 

Ordförande och sekreterare byt ej samtidigt. Frånträder någon i förtid görs fyllnadsval

Suppleanterna väljs för en mandattid av ett år.

Styrelsen består av:

 • Ordförande.
 • Sekreterare.
 • Kassör.
 • Ledamöter (minst två ledamöter).
 • Minst två suppleanter.

Sekreterare och kassör utses av styrelsen vid konstituerande möte snarast efter årsmötet. Övriga poster i styrelsen utses inom denna.

Avgår annan styrelseledamot än ordförande, sekreterare eller kassör före mandattidens utgång, inträder den suppleant som står i tur efter den ordning de invalts vid årsmötet såsom styrelseledamot för tiden intill nästa ordinarie årsmöte. Avgår ordförande utlyses extra föreningsmöte.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller om minst två styrelseledamöter hemställer om detta. Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter kallats till sammanträdet, och om minst tre av dem är närvarande. Vid förfall för ordinarie ledamot har suppleant rösträtt. Suppleant inträder i den ordning som de invalts vid årsmötet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Styrelsen skall

 • Verka för och på bästa sätt tillvarata Sällskapets intressen.
 • Bereda alla frågor, som skall föreläggas Sällskapet på allmänna möten.
 • Årligen fördela brygg/boj/landplatser.
 • Upprätta kölista för sökande till båtplatser.
 • Till årsmötet avge berättelse över det gångna verksamhetsåret.
 • Till årsmötet avge balans- och resultaträkningar.
 • Till varje ordinarie möte vara beredd avge rapport över det ekonomiska läget.
 • Till årsmötet avge budgetförslag.
 • Ansvara för att SBS har erforderliga försäkringar.

Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för SBSs förvaltning och drift.

§ 5 Styrelsens arbete

Arbetsuppgifterna fördelas bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens bestämmande, varvid dock – om ej särskilda skäl för avvikelser föreligger – nedan angivna åligganden bör tillkomma ordföranden, sekreteraren och kassören.

Ordföranden:

 • Är SBSs officiella representant och leder styrelsens arbete och övervakar stadgarnas
 • efterlevnad.
 • Förbereda styrelsens sammanträden och SBSs möten. 
 • Upprättar förslag till styrelsens årsberättelse.

Sekreteraren:

 • Föra och förvara protokoll över styrelsens och SBSs möten.
 • Administrera hemsida och maildistributionslistor.
 • Sköta kallelse till års- och medlemsmöten, medlemsutskick och ev. enkäter

Kassören:

 • Sköta det löpande kassa- och redovisningsarbetet inom SBS.
 • Sköta postgång och handlägga och förvara inkommande skrivelser.
 • Föra SBSs medlems- och båtregister.
 • Förbereda och utarbeta budget för verksamheten.
 • Presentera SBSs ekonomiska utveckling och ställning regelbundet.
 • Upprätta årsredovisning och deklaration.
 • Överlämna räkenskaperna till revisorernas granskning.

Allt i enlighet med gällande stadgar och lagar.

§ 6 Firmatecknare

Sandvikens Båtsällskaps firma tecknas av ordförande, sekreterare och kassör två i förening.

§ 7 Funktionärer

Styrelsen ska utse följande funktionärer:

 • Bryggansvariga (öst & väst).
 • Ansvarig för pir och vågbrytare.
 • Ansvarig för vinterplatser.
 • Erforderligt antal arbetsledare.
 • En fastighets- och materialförvaltare.

Funktionärernas verksamhet och ansvar inför styrelsen bestäms i särskilda instruktioner som upprättas av styrelsen. Avrapportering från resp. arbetslag görs efter varje arbetsdag.

§ 8 Möten

Årsmöte hålls under februari alt. mars månad varje år.

Extra möten hålls då ordförande avgått, då styrelsen anser så önskvärt eller då minst ¼ av medlemmarna skriftligt begärt att ett sådant möte skall hållas.

Styrelsen skall bestämma tid och plats för dessa möten och genom sekreteraren utsända skriftlig kallelse till samtliga medlemmar minst 14 dagar före sammankomsterna.

Föreningsmöte, som påkallats av medlemmarna skall dock hållas inom 40 dagar efter det att mötet påkallats. För att ett sådant möte skall anses beslutsmässigt krävs att mins 10 röstberättigade medlemmar är närvarande förutom styrelsen.

Vid möte som påkallats av styrelse eller medlemmar, skall utöver punkterna 1-4 i § 10, även förekomma de ärenden som föranlett mötet.

§ 9 Röstning

Rösträtt tillkommer medlem som fullgjort sina skyldigheter gentemot SBS. Rösträtt får ej utövas genom fullmakt.

Beslut fattas med acklamation eller avgörs genom votering (öppen eller sluten). Vid votering bestäms utgången genom enkel majoritet. Undantag jämlikt § 12 i stadgarna.

Om vid votering, som ej avser val, uppstår lika röstetal, skall det förslag gälla, som biträdes av ordföranden. Vid val och sluten omröstning skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

Alla beslut dokumenteras.

§ 10 Årsmötet

Till årsmötet har varje medlem rätt att inlämna motioner. För att en sådan skall upptagas till behandling vid årsmötet fordras dock att den kommit styrelsen tillhanda senast den 1 oktober (föreslagen ändring: 1 mars).

På årsmötet skall följande ärenden förekomma:

1. Fråga om mötets behöriga utlysande.

2. Fastställande av dagordning.

3. Val av a) ordförande b) sekreterare för årsmötet.

4. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet.

5. Styrelsens årsberättelse, inklusive rapport från arbetslagen. (föreslagen ändring: Styrelsens verksamhetsberättelse)

6. Ekonomisk berättelse.

7. Revisorernas berättelse.

8. Budget. (Föreslagen ändring: 9. Budgetförslag)

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. (föreslagen ändring: 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen)

10. Val av styrelse, enligt § 6

a) ordförande

b) ledamöter

c) val av suppleanter, 1:a och 2:e.

11. Val av revisorer.

12. Val av valberedning (3 ordinarie ledamöter, varav en sammankallande, jämte dessa suppleanter).

13. Inkomna motioner och förslag från styrelsen.

§ 11 Verksamhetsår, räkenskapsår, revision samt handlingar

Verksamhetsåret omfattar tiden från ordinarie årsmöte till och med närmast följande ordinarie årsmöte.

Räkenskapsåret är 1 januari – 31 december.

Räkenskaperna (jämte styrelseprotokoll, medlemsmatrikel, inventarieförteckning mm) skall vara tillgängligt för revisorerna senast 3 veckor före årsmötet.

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper under det sist förflutna räkenskapsåret. De skall till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 8 dagar före ordinarie årsmöte.

All korrespondens mellan styrelsen och medlemmar som sker via E-post är att likställa med traditionell brevhantering.

Alla SBSs handlingar, räkenskapsböcker med verifikationer mm skall förvaras så länge lagen föreskriver i klubbstugan, eller plats som bestäms av styrelsen. Kopia skall tas av all extern korrespondens, som i SBSs namn förs av dess styrelse eller funktionär.

§ 12 Stadgefrågor, Sällskapets upplösning

Förslag om ändring av dessa stadgar, eller om SBSs upplösning, får endast upptas till avgörande vid ordinarie årsmöte och skall ha presenterats vid ett extra föreningsmöte dessförinnan. Mellan möten skall en tid av minst 2 månader förflutit. 

För godkännande av dylika förslag erfordras beslut av minst 2/3 av vid mötet närvarande röstberättigade medlemmar. 

Beslut om upplösning av SBS skall innehålla föreskrift om överlämnandet av SBS fasta och lösa tillgångar som ej är pantsatta och efter att skulder betalats, till den organisation som främjar samma eller liknande syften som SBS, alternativt ”Svenska Sjöräddningssällskapet” eller av mötets beslut. Om mötet är oförmöget att fatta ett annat beslut, så skänks föreningens kvarvarande tillgångar efter skulder till Svenska Sjöräddningssällskapet. 

Beslutet ska genast delges berörda myndigheter och bank tillsammans med bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet. De skall åtföljas av revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkning.