Close

Miljöarbete och avfallshanteringspolicy

Riktlinjer för Sandvikens Båtsällskaps medlemmar i syfte att minimera den negativa miljöpåverkan av vår verksamhet:

  • Använd miljömärkta produkter vid båtvård.
  • Vid renslipning (skrapning) av båtbotten ombesörj att omhänderta sliprester och behandla dessa som farligt avfall.
  • Allt avfall från bananskal till utbytta oljor är privat avfall som omhändertas av den enskilde medlemmen.
  • Förebygg utsläpp till mark under vinterförvaring genom att stötta båten på ett säkert sätt.
  • Det är förbjudet att tömma båttoan i havet. Använd suganläggning.
  • Ingrip / larma om utsläpp observeras.

Läs mer om märkning och bottenfärger på Kemikalieinspektionen på www.kemi.se . I klubbstugan finns en pärm märkt MILJÖ där denna information finns tillgänglig.