Integritetspolicy

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Sandvikens Båtsällskap behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. När du får dina personuppgifter registrerade eller på annat sätt behandlade har du rätt till viss information som vi nu tillhandahåller dig.

Sandvikens Båtsällskap, org nr 825002-9777 , är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.

Du kan alltid komma i kontakt med Sandvikens Båtsällskap genom att kontakta oss på info@sandvikensbatsallskap.se. Medlemskapet i Sandvikens Båtsällskap är frivilligt och det är även lämnandet av dina personuppgifter men Sandvikens Båtsällskap behöver vissa personuppgifter om dig för att du ska kunna vara medlem.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

Som medlem kommer dina personuppgifter att sparas och behandlas för vissa särskilda ändamål.

De personuppgifter som vi behandlar om dig är: medlemsnr, namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Den personuppgiftsbehandling som utförs i samband med ditt medlemskap i Sandvikens Båtsällskap är laglig för att den är nödvändig för fullgörandet av medlemsvillkoren och för attSandvikens Båtsällskap har ett berättigat intresse av att kunna behandla personuppgifterna för nedan angivna ändamål.

Behandling om personuppgifter som är att anse som känslig, exempelvis sådan personuppgiftsbehandling som gäller hälsa, utförs bara efter nödvändighet och med stöd i lag.

Ändamålen för att behandla dina personuppgifter är att upprätthålla en god registervård, att sköta medlemsadministrationen, skicka ut medlemsnyheter och aktivitetsannonsering. Vi kan också komma att behandla dina personuppgifter för statistiska ändamål. Ditt personnummer registreras eftersom det är viktigt att Sandvikens Båtsällskap ska kunna säkerställa medlemmarnas identitet. Dina personuppgifter kommer med nödvändighet att behandlas iSandvikens Båtsällskap IT-system. Har du ett funktionärsuppdrag kan dina kontaktuppgifter delas med partnerorganisationer som Östergötland Båtförbund och/eller Svenska Båtunionen. Vi lämnar dina adressuppgifter till tidningen Båtliv för distribution av densamma. Vi lämnar dina kontaktuppgifter till Rapid Larm för hantering av akuta händelser. Vid all hantering av dina personuppgifter iakttar vi säkerhet och sekretess.

Sandvikens Båtsällskap är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

 • Hantering av medlemskap i föreningen
 • Föreningsadministration
 • Deltagande i föreningens träningsverksamhet
 • Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet
 • Ansökan om bidrag
 • Sammanställning av statistik och uppföljning
 • Utbildningar arrangerade av föreningen
 • Kontakt med medlem
 • Besök på vår hemsida
 • Publicering av material på hemsida och sociala medier
 • Ordningsstörningar och otillåten påverkan (om tillämpligt)

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

Sandvikens Båtsällskap har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom föreningens verksamhet.

Ändamål med behandling Laglig grund
Hantering av medlemskap i föreningen Avtal
Föreningsadministration Avtal
Deltagande i föreningens träningsverksamhet Avtal
Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet Avtal
Ansökan om bidrag Rättslig förpliktelse
Sammanställning av statistik och uppföljning Allmänt intresse
Utbildningar arrangerade av föreningen Allmänt intresse, annars samtycke
Kontakt med föreningen Intresseavvägning
Besök på vår hemsida Intresseavvägning
Publicering av material på hemsida och sociala medier Intresseavvägning och ibland samtycke
Tillträdesförbud Rättsligförpliktelse
Ordningsstörningar och otillåten påverkan Rättsligförpliktelse

Lagringstiden

Sandvikens Båtsällskap behandlar dina personuppgifter så länge du är medlem hos oss. Senast ett år efter det att ditt medlemskap upphör raderas dina personuppgifter. Sandvikens Båtsällskap kommer då endast att fortsätta lagra dem om det följer någon sådan skyldighet av lag.

Dina rättigheter

Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till viss information om behandlingen. Du har även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad och begära att få personuppgifter flyttade från vårt system till en annan aktör, s.k. dataportabilitet.

En begäran om något av det nämnda kan skickas till sekr@sandvikensbatsallskap.se. Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten med eventuella klagomål om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen, men vi hoppas såklart att du i första hand vänder dig till oss för frågor och begäranden kring vår personuppgiftsbehandling.

Genom att godkänna Sandvikens Båtsällskap medlemsvillkor bekräftar du att du mottagit denna information om personuppgiftsbehandling.